خدماتآرشیو و بایگانی

از آن‌­جا که در فعالیت‌­های ما آرشیو مهم­‌ترین هسته‌­ی زیرساختی امر پژوهش شناسایی شده و پژوهش نیز از بنیادی­ترین ابزار تولید محتوا وامور کیوریتوریال، دفتر پروژه‌های هنری مریم مجد با ایجاد زیرساخت، بهینه‌سازی و تکمیل آرشیو هنرمندان، مجموعه‌داران، پژوهشگران و موسسات هنری خصوصی، دسترسی آسان به داده‌ها را برای همگان میسر می‌سازد.

پروژه‌های هنری مریم مجد خدمات تخصصی بایگانی، فهرست‌نویسی و طراحی آرشیو را به طیف وسیعی از افراد از جمله هنرمندان، کیوریتورها، نویسندگان، پژوهش‌گران، ویراستاران، گالری‌ها، موزه‌ها، موسسات مستقل هنری، مجموعه‌داران، ناشران و غیره ارائه می‌دهد.

گستره‌ی خدمات آرشیوی ارائه شده بر اساس هر پروژه می‌تواند شامل روش‌شناسی آرشیو، یکپارچه‌سازی ساختار، منطق راهبردی، طراحی و طبقه‌بندی مفاهیم و تعاریف، نگهداری و مدیریت پروژه‌های آرشیوی از جمله دیجیتال‌سازی، تعیین سلسله مراتب و طراحی دسترسی و همچنین گزارش‌نگاری، تفسیرداده‌ و تجزیه و تحلیل آماری باشد.

در حالی که آرشیو به خودی خود منبعی غنی به شمار می‌رود، در بسیاری از پروژه‌های کیوریتوریال و تحقیقاتی، تولید محتوا، ویراستاری و توسعه‌ی پروژه‌ها مهم‌ترین عنصر زیرساختی است. از این رو، با توجه به کمبودهای ساختاری موجود در این حوزه، پروژه‌های هنری مریم مجد با سرمایه‌گذاری در این زمینه، امیدوار است زیربنایی محکم برای استفاده‌ی همگان از منابع موجود فراهم آورد.